FANDOM


Quest Mount Huaguo Temple
NPC Lang Xiao Xiao
Required level 155
Location Mount Huaguo Temple
Reset Secrets of Time: Mount Huaguo Temple
Quest Title NPC Mission Rewards
1. Lang Xiao Xiao's Plea Lang Xiao Xiao Kill [Huaguo Monster Bird] (10)
Kill [Huaguo Demon Crow] (10)
Kill [Huaguo Monkey King] (10)
Experience:50,000,000
Gold: 10,000,000
2. The First Gate Lang Xiao Xiao Kill [Huaguo Lamp Ghost] (20)
Kill [Huaguo Soul Eater] (20)
Kill [Huaguo Boatman] (20)
Experience:50,000,000
Gold: 10,000,000
3. The First Gatekeeper Lang Xiao Xiao Kill [First Huaguo Gatekeeper] (1) Experience:80,000,000
Gold: 20,000,000
4. The Second Gate Lang Xiao Xiao Kill [Huaguo Crazy Ghost] (20)
Kill [Huaguo Gloomy Ghost] (20)
Kill [Huaguo Mystic Ghost] (20)
Experience:50,000,000
Gold: 10,000,000
5. The Second Gatekeeper Lang Xiao Xiao Kill [Second Huaguo Gatekeeper] (1) Experience:80,000,000
Gold: 20,000,000
6. The Third Gateway Lang Xiao Xiao Kill [Huaguo Gold Hoarder] (20)
Kill [Huaguo Ghost Commander] (20)
Experience:50,000,000
Gold: 10,000,000
7. The Third Gatekeeper Lang Xiao Xiao Kill [Third Huaguo Gatekeeper] (1) Experience:80,000,000
Gold: 20,000,000
[Temple Shrine Pass]×1
8. Lang Xiao Xiao's Soul Lang Xiao Xiao Hunt [Huaguo Demon King] for [Lang Xiao Xiao's Soul Jar]×1 Experience:100,000,000
Gold: 30,000,000 [Judgment Equipment Box]×1